Skip to content

O PRZEDSZKOLU

Niepubliczne Przedszkole Językowe Centrum Kids w Dębicy informuje, że otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa IX  (Jakość edukacji i kompetencji w regionie), działanie 9.1 (Rozwój edukacji przedszkolnej).

Tytuł projektu: Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica

Nr Naboru: RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Wartość projektu: 674 937,50zł

Wkład Funduszy Europejskich:573 696,87zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2020-30.06.2021

Niepubliczne Przedszkole Językowe Centrum Kids od dnia 01 września 2020 roku do 30.czerwca 2021 roku realizować będzie działania edukacyjne w ramach projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”.
W miesiącu sierpniu prowadzone będą dodatkowe zajęcia adaptacyjno-zapoznawcze, które pozwolą na podjęcie decyzji  o ostatecznym zapisaniu pociech do naszego przedszkola.

Przedszkole Centrum Kids realizowało będzie (w ramach projektu) podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z USTAWĄ wraz z zajęciami dodatkowymi. Nadzór nad placówką sprawować będzie Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Praca wychowawczo-opiekuńcza prowadzona będzie na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zaproponowanego przez nauczycieli i specjalistów, dostosowanego oraz dopuszczonego do użytku przez Dyrektora przedszkola.
W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 grupy przedszkolne liczące łącznie 45 dzieci, planuje się, że będą to:

  • I grupa: dzieci 3 letnie,
  • II grupa: dzieci 3-4 letnie.

Przedszkole będzie czynne od 06:00 do 19:00  (5 dni w tygodniu).

Opiekę nad dziećmi w grupie I i II sprawować będą: 1 nauczyciel główny i 1 pomoc nauczyciela głównego.

Dzieci będą korzystać z zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, opieka psychologiczna, malarstwo, religia oraz opieka lekarza pediatry poprzez przeprowadzanie comiesięcznych badań profilaktycznych.

W ramach projektu zapewnione jest ubezpieczenie NW , całodniowe wyżywienie ( śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz atrakcje w formie zajęć wyjazdowych – łącznie 4 w całym roku przedszkolnym.  Dodatkowo organizowane będą różnego rodzaju atrakcje takie jak św.Mikołaj, rocznice, wydarzenia, święta okolicznościowe: Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, święto Matki,

W ramach projektu zakupione zostaną: materiały wspierające prowadzenie zajęć , wyposażenie sal oraz wyposażenie zewnętrznego placu zabaw.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zastosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu (w rozliczeniu miesięcznym):

  • 20% czasu zostanie przeznaczona na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, pod opieką nauczyciela),
  • 20% czasu dzieci będą spędzały czas na świeżym powietrzu, na boisku, w parku itp. (gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, itp.),
  • 20% czasu zajmą różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • 40% czasu nauczyciele będą dowolnie gospodarować – w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
    i inne . Potrzeba: wynika z indywidualnych uwarunkowań każdego uczestnika.

Rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021  prowadzona będzie od 01.04.2020 roku.

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją  i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu Niepublicznego Przedszkola Językowego Centrum Kids w Dębicy, ul. Ratuszowa 9, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej:

Więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem tel: 508 390 184

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie – ilość miejsc ograniczona.

Do pobrania:

Regulamin projektu

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu

Załącznik nr 2 – Informacje uzupełniające o rodzinie

Załącznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 – Karta oceny formalnej dziecka do udziału w projekcie

Załącznik nr 5 – Karta oceny merytorycznej dziecka do udziału w projekcie