Skip to content

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI BADAWCZYMI

W  2019 roku Centrum IQ nawiązało współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim,   na podstawie zawartej umowy, w zakresie wzajemnej wymiany   doświadczeń oraz wiedzy, w szczególności w  realizacji  badań naukowych  nad  terapią   biofeedback  i  prac  rozwojowych, na rzecz pozyskiwania środków finansowych i uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowych, w tym wspólne aplikowanie o  granty w konkursach krajowych
i zagranicznych dedykowanych uczelniom, a także przedsiębiorcom poprzez świadczenie wzajemnych usług komercyjnych na rynku.

 

Spółka IQ  podejmuje wspólne działania biorąc udział z Uniwersytetem w badaniach naukowych  i pracach  rozwojowych w zakresie szeroko rozumianej biomedycyny podpisany w dniu 01.02.2020 roku.

 

Intencją Stron współpracujących jest podejmowanie  współpracy w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wiedzy, w szczególności
w obszarze realizacji badań naukowych i prac rozwojowych nt. terapii komórkowych, zaawansowanych terapii leczniczych, medycyny sportowej, zdrowego żywienia, rozwiązań ICT, technologii dla laboratoriów biomedycznych.

 

Podejmowania wspólnych działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych i uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowych, w tym wspólne aplikowanie o  granty w konkursach krajowych i zagranicznych dedykowanych uczelniom, szpitalom, przedsiębiorcom, organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, świadczenia wzajemnych usług barterowych i komercyjnych na rynku biomedycznym, kolekcjonowania materiału biologicznego (m.in. DNA, RNA, krew, osocze, komórki macierzyste) w Biobanku  Kolegium Nauk Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności komórki mezenchymalne, prowadzenia wspólnych akcji  informacyjno-promocyjnym, dotyczących wizerunku stron umowy jak i produktów lub usług przez nie oferowanych, przeprowadzania przedsięwzięć
o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym (praktyki/staże dla studentów/naukowców), wspólnej opieki merytorycznej nad pracami naukowo-badawczymi (magisterskimi, doktorskimi) studentów, pracowników Uniwersytetu w zakresie uzgodnionych tematów.