Skip to content

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Dębica, 20.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2020

Dotyczy: Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Kids
w Dębicy, w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w mieście Dębica”,
złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.1,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe zamieszczone w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr. 3.2020

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 – Umowa

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej

Załącznik nr 9 – Wykaz wykonanych usług

Zwycięzcą postępowania zostało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych “Radość”  z siedzibą w Dębicy.